Ballos samiske konspirasjoner

Man skulle tro at den etniske panikken har festet et ordentlig nakketak i deler av befolkningen når norske borgere maler fram samiske skoler og barnehager som utslag av norsk apartheid-politikk. Det nyinnmeldte medlemmet av Arbeiderpartiet, Olav Gunnar Ballo, presenterer i dagens Dagbladet nok et godt eksempel på at han fortsatt har sitt politiske blikk stivt festet på de ytterste ekstremiteter i den samepolitiske debatten.

kronikken “Gener i Oslo og Finnmark”  forsøker Ballo å etablere en parallell mellom omstridte og etnisk segregerte skoler i hovedstaten, og samiske skoler og barnehager i Finnmark.

Rene samiske barnehager er vanlige i Finnmark, og det er ikke nok å ha én høyskole i fylket, det måtte også etableres en egen samisk høyskole i Kautokeino. Også de videregående skolene i Karasjok og Kautokeino har etnisk baserte særordninger.

Ja, i Norge har vi samiske barnehager og skoler. I tillegg har vi franske barnehager og skoler,tyske barnehager og skolerrussisk skole og flere andre internasjonale og livssynsbaserte skoletilbud. Hvilke etniske særfordeler samer har i forhold til andre som ønsker et annet skole- og utdanningsinnhold enn det som tilbys i den offentlige norske skolen, er fremdeles uklart. Alle samiske barnehager og skoler er nemlig åpne for enhver som er villig til å gjennomgå et samisk og samiskspråklig opplæringstilbud. Ingen av disse skolene deler inn sine elever etter etnisitet, men etter språk- og skolefaglig tilbud og ferdigheter. Norske eller pakistanske barn som behersker eller ønsker å lære samisk, kan selvsagt gå på en samisk skole. Som samiske barn kan gå på den tyske skole.

Et av Ballos hovedpoeng er at;

(det etnisk baserte) Sametinget nå kan fatte beslutninger som har konsekvenser for hele befolkningen, mens bare drøye ti prosent av befolkningen i fylket har stemmerett til dette organet.

Ja, Sametinget etnisk basert. Det er selve poenget med tinget, og derav navnet Sametinget. Et urfolksparlament som i enhver sak kan overprøves av norske myndigheter. Større konsekvenser enn som så har altså ikke vedtak i Sametinget, verken for samer eller andre. Et parlament som ble opprettet nettopp for å gi samene en samlet stemme i et land og et demokrati de deler med nordmenn – men hvor de for all framtid er dømt til å være i mindretall i.

Jeg skal ikke gå nærmere inn på Ballos argumentasjon mot Finnmarksloven og hans generelle angrep på den samepolitikken han (nok en gang) stempler som rasistisk. Bare minne om at støttespillerne til den tidligere SVer, og nå sosialdemokrat, Olav Gunnar Ballo politisk hører hjemme blant Fremskrittspartiets aller ivrigste koryféer og blant de mest ekstreme talsmenn iOrganisasjonen for Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL).

Ballo konkluderer allerede i kronikken om at han og hans meningsfeller ofte møtes med påstander om rasisme.

Ytringer i en debatt skal være saklige og ikke inneholde nedlatende personkarakteristikker. Men i debatten om samiske rettigheter i Finnmark er det en tendens til at ethvert argument mot disse rettighetene, uansett innhold, karakteriseres som rasistiske.

Jeg skal ikke anklage Ballo for å være rasist, men la hans ord og resonnementer tale for seg selv. Olav Gunnar Ballo er derimot en demagog og propagandist, som blander likt og ulikt i en uskjønn politisk røre, og trekker usmakelige paralleller fra norsk politikk overfor nasjonens urfolk til internasjonal raseskillepolitikk. Å skyve samiske barnehage- og skolebarn foran seg med påstander om raseskille er først og fremst en klar og tydelig dokumentasjon på Ballos egentlige politiske prosjekt.

Innlegget er opprinnelig publisert på skribentens blogg.