Hva definerer egentlig en same?

I debatten den siste tiden har det flere ganger dukket opp spørsmål om hva som egentlig definerer en same. Er det bærere av samisk språk og kultur, eller er det slektsbetinget? Det finnes ingen absolutt definisjon på hvem som er en same. Likevel har man sett seg nødt til å utforme et sett med regler for å få klarhet i hvem som får stemme ved Sametingsvalgene (1):

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet

kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Hvem er det som havner under definisjonen?

I praksis vil dette fange opp alle de som snakker samisk hjemme, eller der slektsledd til og med oldeforeldre snakket samisk hjemme. Denne gruppen er også kanskje de største kulturbærerne av samisk kultur, og det er kanskje naturlig å anta at denne gruppen også er dominerende i valgmantallet.

Man får og en gruppe av de som kanskje har mistet språket og kulturen, men som har oldeforeldre eller besteforeldre som snakket samisk. Også barn av disse, dersom de har valgt å melde seg inn i manntallet, får muligheter til å stemme ved Sametingsvalgene om man legger punkt c) til grunn.

Hittil fremstår det meste rimelig greit, men la oss snu på spørsmålet.

Hvem er det som havner utenfor definisjonen?

De som ikke har samiske forfedre eller ikke snakker samisk havner naturligvis utenfor.

Et annet tilfelle er en person som ikke har samiske aner, men som er oppvokst i et samisk miljø, snakker språket og kjenner godt til den samiske kulturen. Denne personen kan altså ikke melde seg inn i manntallet, dersom samisk ikke blir brukt som hjemmespråk. Derimot kan en som ikke har noe kjennskap til det samiske, men har samiske forfedre, melde seg inn.

Betyr dette i praksis at slektskap faktisk er avgjørende?

Det er viktig å presisere at definisjonen som brukes til det norske Sametingets valgmanntall ikke nødvendigvis er en universell definisjon av en same, men at den likevel er avgjørende for hvem som gis demokratisk rett til å være med på framtidig utforming av Sametingets politikk. Sametinget har jo et behov for å kunne definere hvem som har stemmerett, men jeg mener at de som påstår slektskap ikke har noe å si for denne stemmeretten snakker usant.

  1. http://sametinget.no/artikkel.aspx?MId1=3377&AId=2563&back=1&MId2=3458