FOREDRAGSHOLDERE

 
Ketil Lenert Hansen

Ketil Lenert Hansen har en doktorgrad i helsevitenskap og har fra tidligere en Cand.Polit i kultur pedagogikk fra Universitetet i Tromsø, og har de siste 8 årene vært ansatt ved Senter for samisk helseforskning ved Institutt for samfunnsmedisin. Hansen som postdok stipendiat fra februar 2012. Tidligere har han jobbet som lektor ved lærerutdanningen i Tromsø. Hans forskningsinteresser er levekår og helse blant urfolk i nordområdene, med spesielt fokus på den samiske befolkningen. Mest kjent for sin forskning om etnisk diskriminering og helse blant samer. Det kan også nevnes at Hansen er av samisk slekt og kommer fra en reindriftsfamilie i Nordre-Nordland.

I sin forelesning vil han presenteres data fra sin doktorgradsavhandling: "Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental helath in Sami settlement areas in Norway - The SAMINOR study".
Les mer om Ketil Lenert Hansens forskning på: http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed?term=ketil+Lenert+Ha nsen

Anders Opdahl

Anders Opdahl (32) er sjefredaktør i Nordlys. Opdahl har tidligere jobbet i Finnmark Dagblad, Avisenes Nyhetsbyrå og Dagbladet. Han er oppvokst i Karasjok og Lakselv.
Les mer om Nordlys på www.nordlys.no

Ph.D. Hadi K. Lile, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO.

Lærer barn det de skal om samer? Lile har nylig disputert på en rettssosiologisk avhandling om hva barn i Norge lærer om det samiske folk. Her tok han utgangspunktet i FNs barnekonvensjon om formålet med opplæring.
Les mer om Hadi Liles forskning på http://www.forskning.no/ artikler/2010/februar/ 242993

Likestillings- og diskrimineringsombudet v/ Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.
Les mer om Likestillings- og diskrimineringsombudet på http://www.ldo.no/

Samiske veivisere

Tiltaket samiske veivisere var opprinnelig et treårig prøveprosjekt hvor tre ungdommer i et år reiste rundt til skoler rundt om i landet og informerte om samisk kultur og samfunnsforhold. Etter en fantastisk konklusjon i evalueringen av prosjektet høsten 2007, ble det slått fast i Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) at ordningen med samiske veivisere ville bli videreført som et fast tiltak.Samiske Veivisere er et tiltak som ble satt i gang av Kommunal- og regionaldepartementet i 2004. Nå ligger det under Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Årets samiske veiviserne er: Mikkel Rasmus Logje, Ida Ristiinna Hætta Ophaug og Øivind Erichsen. Les mer om tiltaket på www.samiskeveivisere.no

Antirasistisk Senter

Antirasistisk Senter er et uavhengig senter som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn.

Antirasistisk Senter arbeider med å:
• avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme
• bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering
• mobilisere personer med minoritetsbakgrunn
les mer om antirasistisk senter på: http:// www.antirasistisk-senter.no /

Sametingsrådet v/ politisk rådgiver Johan Vasara

Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet. Sametingspresidenten er valgt av og blant flertallet i Sametingets plenum. Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten.

Sametingsrådet fremmer innstillinger overfor plenum i saker som gjelder fordeling av Sametingets budsjett, tiltak til påfølgende års statsbudsjett, Sametingets årsmelding, hovedretningslinjer for Sametingets tilskuddsordninger og andre saker som etter en selvstendig vurdering i Sametingsrådet bør fremmes. Rådet består av president Egil Olli (Ap), visepresident Láilá Susanne Vars (Árja), rådsmedlem Vibeke Larsen (Ap), rådsmedlem Marianne Balto Henriksen (Ap) og rådsmedlem Ellinor Marita Jåma (ÅSG). Rådet har to politiske rådgivere; Hagbart Grønmo og Johan Vasara.